new generation lifestyle

About neo

About neo

neo  เป็นคำอุปสรรคที่ใช้นำหน้าคำนามเพื่อขยายเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงความหมาย  โดย neo มีความหมายว่า ‘ใหม่’

neo magazine  จึงนิยามตัวเองโดยหมายถึงความ ‘ใหม่’ แปลกใหม่ สดใหม่ นิตยสารที่นำเสนอไลฟ์สไตล์ เนื้อหาสาระและความบันเทิง สำหรับคนรุ่นใหม่ ส่งผ่านสิ่งใหม่ ทั้งความรู้ ความบันเทิงใหม่ ๆ

นิตยสารมีความหลากหลายของเนื้อหาทั้ง อาหาร เครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและ Life style สำหรับการใช้ชีวิต สามารถตอบสนองความต้องการของคนเมืองได้อย่างชัดเจน  และผู้ที่สนใจ ชื่นชอบที่จะค้นหาสถานที่กิน ดื่ม เทคนิควิธีการและความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมถึงผู้มีใจรักในการเดินทางท่องเที่ยวด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความคิดของคน ผ่านนิตยสารเล่มนี้ที่จะคอยเติมพลังงานและคอยขับเคลื่อนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน ให้สามารถก้าวทันกระแสสังคม เรียนรู้ ซึมซับและนำมาใช้เป็นข้อมูลได้จริงในเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอผ่านหน้านิตยสาร

 

 

บรรณาธิการบริหาร                       :        นางสาวญาณิศา                 ตาพรหม

บรรณาธิการบทความ                   :        นางสาวพิมลพรรณ            ทองอินต๊ะ

บรรณาธิการศิลปกรรม                :        นางสาววิชิตา                    คะแนนสิน

บรรณาธิการภาพนิ่ง                    :        นางสาวสุทธิดา                 อุ่นจิต

บรรณาธิการภาพเคลื่อนไหว     :      นางสาวมัลลิกา                   ไชยบัง

บรรณาธิการออนไลน์                 :        นางสาวรัตนาภรณ์              รัตนกูล

บรรณาธิการโฆษณา                  :        นายสุทธิศักดิ์                      สิริกุลสัมพันธ์

บรรณาธิการจัดการ                    :        นายวชิราวุฒิ                      พรมวิชัย

เว็บมาสเตอร์                                 :         นางสาวณัฐนรี                    ดำรงเลาหพันธ์

พิสูจน์อักษร                                  :          นางสาวชนิสรา                  นุ่มน้อย

เลขานุการ                                    :          นายเกตุเสพสวัสดิ์              ปิ่นรัตน์